งามเหมาะน.; วิโรจน์รัตน์ว.; จิตรมนตรีน. ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยพื้นฐาน ความเชื่อ การปฏิบัติทางศาสนา ความหมายของชีวิตกับภาวะธรรมทัศน์ในวัยสูงอายุของผู้ป่วย โรคไตวายเรื้อรังระยะสุดท้าย. Thai Journal of Nursing Council, v. 30, n. 1, p. 58-71, 11.