ขาวสอาดณ.; อาภานันทิกุลม.; พุธวัฒนะพ. ปัจจัยคัดสรรที่มีความสัมพันธ์กับความสุขของนักศึกษาพยาบาล. Thai Journal of Nursing Council, v. 28, n. 1, p. 19-33, 11.