สุธรรมพิทักษ์ม. ผลของการใช้ Modified Syringe Feeding Method และ Cup Feeding Method. Thai Journal of Nursing Council, v. 28, n. 1, p. 64-74, 11.