ตรีถูกแบบเบญจกาย, ฉันท์เรืองวณิชย์วัลย์ลดา, โตสิงห์อรพรรณ, and วิทธิเวชธีรพล. 2019. “Factors Predicting Systemic Inflammatory Response Syndrome in Cranial Surgery Patients”. Thai Journal of Nursing Council 34 (2), 94-111. https://www.tci-thaijo.org/index.php/TJONC/article/view/159993.