ภูด่านงัวบ., ชื่นเลิศสกุลก. and เดียวอิศเรศว. (1) “ตัวตนใหม่: ประสบการณ์การเป็นมารดาของนักเรียนที่ตั้งครรภ์โดยไม่ตั้งใจ”, Thai Journal of Nursing Council, 28(2), pp. 58-74. Available at: https://www.tci-thaijo.org/index.php/TJONC/article/view/11644 (Accessed: 18August2019).