ฉัตรวงศ์วิวัฒน์ต., คงอินทร์ว. and ฐานิวัฒนานนท์เ. (1) “ผลของโปรแกรมการส่งเสริมความจำต่อการรับรู้สมรรถนะแห่งตน ด้านความจำในผู้สูงอายุ”, Thai Journal of Nursing Council, 28(2), pp. 98-108. Available at: https://www.tci-thaijo.org/index.php/TJONC/article/view/11647 (Accessed: 26August2019).