หมื่นรังษีจ., ธงชัยฉ. and สำราญญาติม. (1) “ประสิทธิผลของการใช้แนวปฏิบัติทางคลินิกสําหรับการจัดการความปวดใน ผู้ป่วยผ่าตัดหัวใจ หอผู้ป่วยกึ่งวิกฤตศัลยกรรมทรวงอก หัวใจและหลอดเลือด”, Thai Journal of Nursing Council, 28(2), pp. 30-43. Available at: https://www.tci-thaijo.org/index.php/TJONC/article/view/11651 (Accessed: 26August2019).