วินิจฉัยณ., เสรีเสถียรเ., ลิมเรืองรองป. and พาหุวัฒนกรว. (1) “ผลของโปรแกรมการสนับสนุนในระยะคลอดต่อความวิตกกังวลในผู้คลอดครรภ์แรกที่ได้รับการเร่งคลอดด้วยยาออกซิโทซิน”, Thai Journal of Nursing Council, 28(4), pp. 44-55. Available at: https://www.tci-thaijo.org/index.php/TJONC/article/view/17001 (Accessed: 21June2019).