กวัดแกว่งส., เสรีเสถียรเ., พาหุวัฒนกรว. and บริบูรณ์หิรัญสารด. (1) “ผลของโปรแกรมการพยาบาลโดยใช้ทฤษฎีการดูแลต่อความวิตกกังวล ของสตรีที่ได้รับการยุติการตั้งครรภ์เพื่อการรักษา”, Thai Journal of Nursing Council, 29(1), pp. 55-66. Available at: https://www.tci-thaijo.org/index.php/TJONC/article/view/18620 (Accessed: 12December2019).