มุกประดับศ., ส่งวัฒนาป. and แซ่เซี้ยว. (1) “โปรแกรมส่งเสริมการเคลื่อนไหวแบบมุ่งเป้าหมายต่อผลลัพธ์ด้านกล้ามเนื้อ กระดูกและข้อต่อในผู้ป่วยบาดเจ็บที่มีข้อจำกัดการเคลื่อนไหว: การศึกษานำร่อง”, Thai Journal of Nursing Council, 29(2), pp. 49-60. Available at: https://www.tci-thaijo.org/index.php/TJONC/article/view/21118 (Accessed: 19July2019).