เกษมกิจวัฒนาส. (2012) “สารจากบรรณาธิการ”, Thai Journal of Nursing Council, 25(4). Available at: https://www.tci-thaijo.org/index.php/TJONC/article/view/2628 (Accessed: 15November2019).