วิถีธรรมศักดิ์ร. พ., ด้วงแพงส. and มาสิงบุญเ. (2012) “ความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มอาการกับการปฏิบัติหน้าที่ ของผู้ที่เป็นโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง”, Thai Journal of Nursing Council, 25(4), p. 96. Available at: https://www.tci-thaijo.org/index.php/TJONC/article/view/2636 (Accessed: 12December2019).