จิตต์จันทร์เ., มาสิงบุญเ. and ด้วงแพงส. (2012) “ปัจจัยทำนายการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ป่วยโรคไตเรื้อรัง”, Thai Journal of Nursing Council, 26(2), p. 86. Available at: https://www.tci-thaijo.org/index.php/TJONC/article/view/2677 (Accessed: 26June2019).