ทับทิมหินโ. and รุ่งเรืองกลกิจส. (2012) “ผลการให้การบำบัดแบบกลุ่มตามแนวพุทธธรรมต่อภาวะวิตกกังวลและ ภาวะซึมเศร้าในผู้ป่วยมะเร็งเต้านมที่รับการรักษาด้วยรังสีรักษา”, Thai Journal of Nursing Council, 27(1), p. 109. Available at: https://www.tci-thaijo.org/index.php/TJONC/article/view/2764 (Accessed: 23August2019).