ดวงจันทร์น., วิโรจน์รัตน์ว. and จิตรมนตรีน. (2017) “ความสัมพันธ์ระหว่าง ปัจจัยพื้นฐานบางประการ ความสัมพันธ์ต่างเกื้อกูล รางวัลสำหรับการดูแลกับคุณภาพชีวิตของญาติผู้ดูแลที่ดูแลผู้สูงอายุโรคหลอดเลือดสมอง”, Thai Journal of Nursing Council, 32(2), pp. 65-78. Available at: https://www.tci-thaijo.org/index.php/TJONC/article/view/87619 (Accessed: 18October2019).