ขาวสอาดณ., อาภานันทิกุลม. and พุธวัฒนะพ. (1) “ปัจจัยคัดสรรที่มีความสัมพันธ์กับความสุขของนักศึกษาพยาบาล”, Thai Journal of Nursing Council, 28(1), pp. 19-33. Available at: https://www.tci-thaijo.org/index.php/TJONC/article/view/8849 (Accessed: 21June2019).