สุธรรมพิทักษ์ม. (1) “ผลของการใช้ Modified Syringe Feeding Method และ Cup Feeding Method”, Thai Journal of Nursing Council, 28(1), pp. 64-74. Available at: https://www.tci-thaijo.org/index.php/TJONC/article/view/8959 (Accessed: 18July2019).