[1]
ฉัตรวงศ์วิวัฒน์ต., คงอินทร์ว., and ฐานิวัฒนานนท์เ., “ผลของโปรแกรมการส่งเสริมความจำต่อการรับรู้สมรรถนะแห่งตน ด้านความจำในผู้สูงอายุ”, Thai Journal of Nursing Council, vol. 28, no. 2, pp. 98-108, 1.