[1]
ไชยรินทร์ฤ., ฉันท์เรืองวณิชย์ว., and โตสิงห์อ., “การจัดการภาวะแทรกซ้อนผู้ป่วยเนื้องอกของต่อมใต้สมองที่ได้รับการผ่าตัด: การทบทวนวรรณกรรม”, Thai Journal of Nursing Council, vol. 28, no. 4, pp. 16-30, 1.