[1]
วินิจฉัยณ., เสรีเสถียรเ., ลิมเรืองรองป., and พาหุวัฒนกรว., “ผลของโปรแกรมการสนับสนุนในระยะคลอดต่อความวิตกกังวลในผู้คลอดครรภ์แรกที่ได้รับการเร่งคลอดด้วยยาออกซิโทซิน”, Thai Journal of Nursing Council, vol. 28, no. 4, pp. 44-55, 1.