[1]
กวัดแกว่งส., เสรีเสถียรเ., พาหุวัฒนกรว., and บริบูรณ์หิรัญสารด., “ผลของโปรแกรมการพยาบาลโดยใช้ทฤษฎีการดูแลต่อความวิตกกังวล ของสตรีที่ได้รับการยุติการตั้งครรภ์เพื่อการรักษา”, Thai Journal of Nursing Council, vol. 29, no. 1, pp. 55-66, 1.