[1]
มุกประดับศ., ส่งวัฒนาป., and แซ่เซี้ยว., “โปรแกรมส่งเสริมการเคลื่อนไหวแบบมุ่งเป้าหมายต่อผลลัพธ์ด้านกล้ามเนื้อ กระดูกและข้อต่อในผู้ป่วยบาดเจ็บที่มีข้อจำกัดการเคลื่อนไหว: การศึกษานำร่อง”, Thai Journal of Nursing Council, vol. 29, no. 2, pp. 49-60, 1.