[1]
ไกรนุวัตรก., “แนวคิดในการปฏิบัติการพยาบาลในชุมชน”, Thai Journal of Nursing Council, vol. 23, no. 1, p. 10, Sep. 2012.