[1]
วิถีธรรมศักดิ์ร. พ., ด้วงแพงส., and มาสิงบุญเ., “ความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มอาการกับการปฏิบัติหน้าที่ ของผู้ที่เป็นโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง”, Thai Journal of Nursing Council, vol. 25, no. 4, p. 96, Sep. 2012.