[1]
จิตต์จันทร์เ., มาสิงบุญเ., and ด้วงแพงส., “ปัจจัยทำนายการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ป่วยโรคไตเรื้อรัง”, Thai Journal of Nursing Council, vol. 26, no. 2, p. 86, Sep. 2012.