[1]
ชูทัพส. and ทาโตร., “ผลของโปรแกรมความเชื่อด้านสุขภาพต่อความตั้งใจในการใช้ถุงยาง อนามัยของนักเรียนอาชีวศึกษาเพศชาย”, Thai Journal of Nursing Council, vol. 26, no. 2, p. 100, Sep. 2012.