[1]
เกษมกิจวัฒนาส., “สารจากบรรณาธิการ”, Thai Journal of Nursing Council, vol. 26, no. 4, Sep. 2012.