[1]
อาภานันทิกุลม., พุธวัฒนะพ., and วิทยะศุภรจ., “ภาวะสุขภาพและการปฏิบัติตัวด้านสุขภาพของนักศึกษาพยาบาลไทย”, Thai Journal of Nursing Council, vol. 26, no. 4, p. 123, 1.