[1]
ขาวสอาดณ., อาภานันทิกุลม., and พุธวัฒนะพ., “ปัจจัยคัดสรรที่มีความสัมพันธ์กับความสุขของนักศึกษาพยาบาล”, Thai Journal of Nursing Council, vol. 28, no. 1, pp. 19-33, 1.