[1]
สุธรรมพิทักษ์ม., “ผลของการใช้ Modified Syringe Feeding Method และ Cup Feeding Method”, Thai Journal of Nursing Council, vol. 28, no. 1, pp. 64-74, 1.