อัคคะเดชอนันต์ฐ. “Nurses’ Competency and Public Healthcare Innovations in Thailand 4.0 Era”. Thai Journal of Nursing Council, Vol. 34, no. 1, Feb. 2019, pp. 5-13, https://www.tci-thaijo.org/index.php/TJONC/article/view/143076.