ตรีถูกแบบเ., ฉันท์เรืองวณิชย์ว., โตสิงห์อ., and วิทธิเวชธ. “Factors Predicting Systemic Inflammatory Response Syndrome in Cranial Surgery Patients”. Thai Journal of Nursing Council, Vol. 34, no. 2, Apr. 2019, pp. 94-11, https://www.tci-thaijo.org/index.php/TJONC/article/view/159993.