พิมพาสารประภัสสร, วิโรจน์รัตน์วิราพรรณ, and จิตรมนตรีนารีรัตน์. “Factors Related to Self-Care Behaviours in Older Adults With Heart Failure”. Thai Journal of Nursing Council 33, no. 1 (June 12, 2018): 103-115. Accessed November 13, 2019. https://www.tci-thaijo.org/index.php/TJONC/article/view/118865.