ตรีถูกแบบเบญจกาย, ฉันท์เรืองวณิชย์วัลย์ลดา, โตสิงห์อรพรรณ, and วิทธิเวชธีรพล. “Factors Predicting Systemic Inflammatory Response Syndrome in Cranial Surgery Patients”. Thai Journal of Nursing Council 34, no. 2 (April 23, 2019): 94-111. Accessed August 24, 2019. https://www.tci-thaijo.org/index.php/TJONC/article/view/159993.