1.
ภูด่านงัวบ, ชื่นเลิศสกุลก, เดียวอิศเรศว. ตัวตนใหม่: ประสบการณ์การเป็นมารดาของนักเรียนที่ตั้งครรภ์โดยไม่ตั้งใจ. Thai Journal of Nursing Council [Internet]. 1 [cited 24Aug.2019];28(2):58-4. Available from: https://www.tci-thaijo.org/index.php/TJONC/article/view/11644