1.
ฉัตรวงศ์วิวัฒน์ต, คงอินทร์ว, ฐานิวัฒนานนท์เ. ผลของโปรแกรมการส่งเสริมความจำต่อการรับรู้สมรรถนะแห่งตน ด้านความจำในผู้สูงอายุ. Thai Journal of Nursing Council [Internet]. 1 [cited 23Aug.2019];28(2):98-08. Available from: https://www.tci-thaijo.org/index.php/TJONC/article/view/11647