1.
หมื่นรังษีจ, ธงชัยฉ, สำราญญาติม. ประสิทธิผลของการใช้แนวปฏิบัติทางคลินิกสําหรับการจัดการความปวดใน ผู้ป่วยผ่าตัดหัวใจ หอผู้ป่วยกึ่งวิกฤตศัลยกรรมทรวงอก หัวใจและหลอดเลือด. Thai Journal of Nursing Council [Internet]. 1 [cited 22Aug.2019];28(2):30-3. Available from: https://www.tci-thaijo.org/index.php/TJONC/article/view/11651