1.
ไชยรินทร์ฤ, ฉันท์เรืองวณิชย์ว, โตสิงห์อ. การจัดการภาวะแทรกซ้อนผู้ป่วยเนื้องอกของต่อมใต้สมองที่ได้รับการผ่าตัด: การทบทวนวรรณกรรม. Thai Journal of Nursing Council [Internet]. 1 [cited 18Sep.2019];28(4):16-0. Available from: https://www.tci-thaijo.org/index.php/TJONC/article/view/16996