1.
วินิจฉัยณ, เสรีเสถียรเ, ลิมเรืองรองป, พาหุวัฒนกรว. ผลของโปรแกรมการสนับสนุนในระยะคลอดต่อความวิตกกังวลในผู้คลอดครรภ์แรกที่ได้รับการเร่งคลอดด้วยยาออกซิโทซิน. Thai Journal of Nursing Council [Internet]. 1 [cited 19Jun.2019];28(4):44-5. Available from: https://www.tci-thaijo.org/index.php/TJONC/article/view/17001