1.
กวัดแกว่งส, เสรีเสถียรเ, พาหุวัฒนกรว, บริบูรณ์หิรัญสารด. ผลของโปรแกรมการพยาบาลโดยใช้ทฤษฎีการดูแลต่อความวิตกกังวล ของสตรีที่ได้รับการยุติการตั้งครรภ์เพื่อการรักษา. Thai Journal of Nursing Council [Internet]. 1 [cited 12Dec.2019];29(1):55-6. Available from: https://www.tci-thaijo.org/index.php/TJONC/article/view/18620