1.
มุกประดับศ, ส่งวัฒนาป, แซ่เซี้ยว. โปรแกรมส่งเสริมการเคลื่อนไหวแบบมุ่งเป้าหมายต่อผลลัพธ์ด้านกล้ามเนื้อ กระดูกและข้อต่อในผู้ป่วยบาดเจ็บที่มีข้อจำกัดการเคลื่อนไหว: การศึกษานำร่อง. Thai Journal of Nursing Council [Internet]. 1 [cited 18Jul.2019];29(2):49-0. Available from: https://www.tci-thaijo.org/index.php/TJONC/article/view/21118