1.
พลิกบัวว, เกษมกิจวัฒนาส, ผาณิตรัตน์ร, จักรภีร์ศิริสุขส. ปัจจัยทำนายภาวะสุขภาพของญาติผู้ดูแลผู้ป่วยมะเร็งที่ได้รับเคมีบำบัด. Thai Journal of Nursing Council [Internet]. 28Aug.2012 [cited 23Sep.2019];21(4):44. Available from: https://www.tci-thaijo.org/index.php/TJONC/article/view/2397