1.
ธนาโนวรรณน. การคัดกรองความรุนแรงที่เกิดจากคู่สมในขณะตั้งครรภ์ : ภัยมืดที่สามารถป้องกันได้. Thai Journal of Nursing Council [Internet]. 4Sep.2012 [cited 19Jan.2020];22(3):9. Available from: https://www.tci-thaijo.org/index.php/TJONC/article/view/2438