1.
ไกรนุวัตรก. แนวคิดในการปฏิบัติการพยาบาลในชุมชน. Thai Journal of Nursing Council [Internet]. 5Sep.2012 [cited 20Jan.2020];23(1):10. Available from: https://www.tci-thaijo.org/index.php/TJONC/article/view/2469