1.
ฤทธิ์แก้วก, โตสิงห์อ, ดนัยดุษฎีกุลส. การเปลี่ยนแปลงทางกลศาสตร์ของปอดในผู้บาดเจ็บทรวงอกในระยะวกิ ฤต : การทบทวนวรรณกรรม. Thai Journal of Nursing Council [Internet]. 11Sep.2012 [cited 13Dec.2019];25(3):78. Available from: https://www.tci-thaijo.org/index.php/TJONC/article/view/2624