1.
เกษมกิจวัฒนาส. สารจากบรรณาธิการ. Thai Journal of Nursing Council [Internet]. 11Sep.2012 [cited 13Nov.2019];25(4). Available from: https://www.tci-thaijo.org/index.php/TJONC/article/view/2628