1.
เพชรติ่งว, ฉันท์เรืองวณิชย์ว, โตสิงห์อ. การจัดการภาวะแทรกซ้อนในผู้ป่วยเลือดออกใต้เยื่อหุ้มสมองชั้นอะแร็กนอยด์ จากโรคหลอดเลือดสมองโป่งพองแตกระยะวิกฤตที่ได้รับการผ่าตัด: การพยาบาลตามหลักฐานเชิงประจักษ์. Thai Journal of Nursing Council [Internet]. 11Sep.2012 [cited 21Nov.2019];25(4):34. Available from: https://www.tci-thaijo.org/index.php/TJONC/article/view/2632