1.
ศรีโกไสยส, สุนันตาว, กิ่วแก้วส, พรหมทวีช, ทายะรังษีท, บุญเจริญห. การพัฒนาโปรแกรมการบำบัดทางจิตสังคมแบบกลุ่ม สำหรับผู้ป่วยโรคติดสุราที่มีการกลับป่วยซ้ำ. Thai Journal of Nursing Council [Internet]. 11Sep.2012 [cited 18Nov.2019];25(4):67. Available from: https://www.tci-thaijo.org/index.php/TJONC/article/view/2634