1.
วิถีธรรมศักดิ์รพ, ด้วงแพงส, มาสิงบุญเ. ความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มอาการกับการปฏิบัติหน้าที่ ของผู้ที่เป็นโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง. Thai Journal of Nursing Council [Internet]. 11Sep.2012 [cited 16Dec.2019];25(4):96. Available from: https://www.tci-thaijo.org/index.php/TJONC/article/view/2636