1.
แรงสิงห์ฉ. ปัจจัยทำนายภาวะซึมเศร้าของนักเรียนระดับมัธยมศึกษา สำนักงาน เขตพื้นที่การศึกษา จังหวัดเชียงราย. Thai Journal of Nursing Council [Internet]. 13Sep.2012 [cited 12Nov.2019];26(2):42. Available from: https://www.tci-thaijo.org/index.php/TJONC/article/view/2674